Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.45

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy samodzielne wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, praca w kącikach zainteresowań, zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.

8.45 – 9.30

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

9.30 – 10.50

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10.50 – 11.50

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze i porządkowe w ogródku doświadczalno – obserwacyjnym, itp.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy.
Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zajęcia indywidualne lub grupowe wg potrzeb.

11.50 – 12.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad, ćwiczenie samoobsługi podczas posiłku, wdrażanie zasad dobrego wychowania.

12.30 – 14.15

W grupach młodszych: Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. W grupach starszych zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Gry i zabawy dydaktyczne i badawcze wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

14.15 – 15.00

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higienicznokulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych.

15.00 – 17.30

Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna i grupowa, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału w grupach łączonych).
Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka.
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych w tym z innymi dziećmi z różnych grup przedszkolnych. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych.
Gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym).

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content