deklaracja dostępności

Przedszkole nr 116 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole116.waw.pl/

Data publikacji strony 2010-03-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Jędrzejewska, e-mail: p116@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632-06-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Okopowa 31 jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wielokondygnacyjnego. Pomieszczenia przedszkola zajmują część parteru i I piętra. Wejście na teren placówki odbywa się z terenu ogrodu przedszkolnego poprzez furtkę jednoskrzydłową wyposażoną w samozamykacz. Dodatkowo furtka zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym zabezpieczającym wyjście dziecka z przedszkola bez opieki osoby dorosłej. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku dla rodziców jest przez ogród przedszkolny. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, zabezpieczone elektromagnesem. Do drzwi głównych przedszkola wiodą trzy zewnętrzne stopnie schodów i kolejne dwa schody wewnątrz prowadzące do wnętrza pomieszczeń. W budynku Przedszkola nr 116 znajduje się przenośna pętla indukcyjna. O działalności Przedszkola nr 116 możemy dowiedzieć się przy pomocy Polskiego Języka Migowego PJM na stronie internetowej Przedszkola nr 116. Strona internetowa przedszkola posiada możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego (PJM) on line. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Dostosowano pochwyty wewnątrz budynku i na zewnątrz – przed wejściem do budynku Zapewniono maty do ewakuacji osób na każdym poziomie przedszkola. Schody w budynku przedszkola zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym. W pobliżu przedszkola są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu miejskim. Pracownicy Przedszkola nr 116 zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content