Rekrutacja
Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2016/2017

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 lutego

29 lutego

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca

godz. 16.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

1 marca

godz. 16.00

16 marca

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

1 marca

godz. 16.00

 

17 marca

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. 1.Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdymi szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. 2.Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodnośćoryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

1 marca

23 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

14 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

14 kwietnia

godz. 13.00

25 kwietnia

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 28 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

10 maja

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

10 maja

godz. 16.00

12 maja

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

10 maja

godz.16.00

13 maja

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. 1.Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdymi szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. 2.Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodnośćoryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 maja

godz.16.00

19 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 maja

godz. 13.00

 

31 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

2 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 czerwca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 
Kryteria rekrutacji PDF Drukuj Email

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

 

­    kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

 

oraz

 

­    kryteria określone w uchwale nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia
15 stycznia 2015 r. z późn. zm. tzw. kryteria samorządowe.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 20c ust 3 ustawy o systemie oświaty kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

130

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

64

3.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

32

4.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

24

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. a)w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt;
 2. b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                       100% kwoty, o której mowa w art w art. 5  

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

1.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

130

2.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza

64

3.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

32

4.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

24

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. a)w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt;
 2. b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                       100% kwoty, o której mowa w art w art. 5  

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

 

 

 

*100%  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114) zaktualizowanej
w  rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna  (Dz. U. z 2015 poz. 1238) - 674 zł.

 

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 

 1. I.Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy
  o systemie oświaty)

 

 

 

 1. 1)Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. 2)Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. 3)Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. 4)Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

 

 Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 1. II.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. z późn. zm.)

 

 

 

 1. 1)Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
 2. 2)Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.
 3. 3)Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 4. 4)Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
  o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
 5. 5)Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. 6)Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 7. 7)Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. 8)Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 9. 9)Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
 10. 10)Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 11. 11):
  Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

 

 

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

 

 

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

 

 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 

 


 
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą  o systemie oświaty od 1 września 2016 r.

 • dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny,
 • dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci pięcio i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć również dziecko sześcioletnie, jeżeli :

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jeżeli dziecko sześcioletnie nie jest jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,
to będzie mogło realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko, które będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

28 stycznia 2016 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne będą organizowane w 157 szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych oraz w 4 szkołach specjalnych. 

 

Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2016/2017

L.p.

Szkoła Podstawowa

Adres

Dzielnica Bemowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

ul. Górczewska 201

Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego

ul. gen. W. Thomméego 1

Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga

ul. Brygadzistów 18

Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Tkaczy 27

Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren

ul. S. Szobera 1/3

Szkoła Podstawowa nr 321

ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej

ul. Oławska 3

Szkoła Podstawowa nr 350

ul. K. Irzykowskiego 1a

Szkoła Podstawowa nr 357

ul. Zachodzącego Słońca 25

Dzielnica Białołęka

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Kobiałka 49

Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego

ul. Bohaterów 41

Filia Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej

ul. Ostródzka 144

Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza

ul. Leszczynowa 5

Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego

ul. Podróżnicza 11

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi

ul. Porajów 3

Filia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera

ul. Topolowa 15

Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego

ul. Erazma z Zakroczymia 15

Szkoła Podstawowa nr 355

ul. Ceramiczna 11

Szkoła Podstawowa nr 356

ul. Głębocka 66

Dzielnica Bielany

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

ul. Rudzka 6

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk

ul. Samogłoski 9

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej

ul. Aspekt 48    

Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

ul. A. Fontany 3

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza

ul. L. Staffa 21

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny

al. W. Reymonta 25

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija

ul. A. Fontany 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

ul. J. Kasprowicza 107

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

ul. Wrzeciono 9     

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Szegedyńska 11

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy

Szkole podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna im. Zygmunta Sokołowskiego

ul. J. Balcerzaka 1

ul. Arkuszowa 202

Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza

ul. W. Broniewskiego 99a

Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego

ul. J. Kochanowskiego 8 

Szkoła Podstawowa nr 352

ul. J. Conrada 6

Dzielnica Mokotów

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

ul. Cieszyńska 8

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

ul. Wałbrzyska 5

Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino

ul. J. Bruna 11

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza

ul. L. Narbutta 14

Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery

ul. A. Grottgera 22

Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego

ul. Nowoursynowska 210/212

Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej

ul. Okrężna 80

Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty

ul. Pułku AK „Baszta” 3

Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka

ul. Domaniewska 33

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

ul. Kazimierzowska 16

Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego

ul. Zwierzyniecka 10

Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

ul. Bokserska 30

Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich

ul. J. Bytnara "Rudego" 19

Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania

ul. Spartańska 4

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej

Czarnomorska 3

Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki

ul. Zakrzewska 24

Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11-go Listopada

ul. Niegocińska 2

Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Barcelońska 8

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339

ul. św. Bonifacego 10

Dzielnica Ochota

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego

ul. Spiska 1

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz

ul. Białobrzeska 44

Dzielnica Praga Południe

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

ul. Zbaraska 3

Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa

ul. L. M. Paca 44

Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”

ul. Międzyborska 70

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej

ul. S. Bartosika 5

Szkoła Podstawowa nr 141 im. mjr Henryka Sucharskiego

ul. Szaserów 117

Szkoła Podstawowa nr 143  im. Stefana Starzyńskiego

al. Stanów Zjednoczonych 27

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka“

ul. Osiecka 28/32

Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego

ul. Zwycięzców 44

Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31

Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego

ul. Kwatery Głównej 13

Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

ul. Białowieska 22

Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Kamionkowska 36/44

Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś”

ul. Cyrklowa 1

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny

ul. W. Umińskiego 12

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie

ul. Niekłańska 4/24

Dzielnica Praga Północ

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
im. Powstańców 1863 r.

ul. Kawęczyńska 2

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi

ul. Jagiellońska 7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego

ul. Białostocka 10/18

Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Kowieńska 12/20

Szkoła Podstawowa nr 258

 

Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Szkoła Filialna

ul. B. Brechta 8

ul. Namysłowska 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354

ul. Otwocka 3

Dzielnica Rembertów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189
im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Dwóch Mieczy 5

Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie"

ul. I. Paderewskiego 45

Dzielnica Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka

ul. Wilcza 53

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich

ul. Górnośląska 45

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego

ul. Fabryczna 19

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca

ul. J. Lewartowskiego 2

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois

ul. L. Kruczkowskiego 12b

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

ul. Drewniana 8

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika

ul. S. Sempołowskiej 4

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

ul. Niecała 14

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego

ul. Ciasna 13

Szkoła Podstawowa nr 203

ul. ks. I. J. Skorupki 8

Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

ul. Karmelicka 13

Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

ul. Nowy Świat 21a

Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

al. Jana Pawła II 26a

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

pl. Trzech Krzyży 4/6

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Zespole Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

ul. Marszałkowska 24

Dzielnica Targówek

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego

ul. Gościeradowska 18/20

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

ul. Balkonowa 4

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

ul. Mieszka I 7

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Szkole podporządkowane są organizacyjnie Szkoły Filialne

ul. Radzymińska 227

ul. Rozwadowska 9/11

ul. Topazowa 26

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

ul. Remiszewska 40

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206
im. Władysława Reymonta

ul. Bartnicza 2

Szkoła Podstawowa nr 275 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Artura Oppmana

ul. św. Hieronima 2

Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Suwalska 29

Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera

ul. Turmoncka 20

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza

ul. Krakusa 2

Dzielnica Ursus

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II

ul. Orłów Piastowskich 47

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego

Szkole podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna

ul. W. Sławka 9

ul. Konińska 2

Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej

ul. M. Keniga 20

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14

im. Bohaterów Warszawy

ul. gen. K. Sosnkowskiego 10

Dzielnica Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego

ul. Puszczyka 6

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej

ul. Sarabandy 16/22

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Płk. Francesco Nullo

ul. Taneczna 54/58

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina

ul. Koncertowa 8

Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny

ul. Hawajska 7

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców

ul. J. Cybisa 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena

ul. L. Teligi 3

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

ul. ZWM 10

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy

ul. E. Dembowskiego 9

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

ul. L. Hirszfelda 11

Szkoła Podstawowa nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. Mandarynki 1

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”

ul. W. Małcużyńskiego 4

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego

ul. E. Lokajskiego 3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. S. Kopcińskiego 7

Dzielnica Wawer

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

ul. Poezji 5

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha

ul. Koryncka 33

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich

ul. Przygodna 2

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza

ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta

ul. M. Pożaryskiego 2

Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego

ul. Wilgi 19

Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I

ul. Króla Maciusia 5

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"

ul. Wolna 36/38

Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki

ul. M. Kajki 80/82

Dzielnica Wesoła

Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica

ul. Armii Krajowej 39

Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

ul. Krótka 1

Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich

ul. Trakt Brzeski 19

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

pl. Wojska Polskiego 28

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”

ul. Cieplarniana 23

Dzielnica Wilanów

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja

ul. Przyczółkowa 27

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki

ul. Wiertnicza 26

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30

Szkoła Podstawowa nr 358

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Dzielnica Włochy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"

ul. Malownicza 31

Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz

ul. Astronautów 17

Dzielnica Wola

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Grzybowska 35

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego

ul. Miedziana 8

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego

ul. Płocka 30

Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego

ul. Grabowska 1

Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej

ul. Syreny 5/7

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja

ul. Ożarowska 69

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury

ul. Żytnia 40

Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej

ul. Ogrodowa 42/44

Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy

ul. Esperanto 7a

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego

ul. J. Brożka 15

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima

ul. Esperanto 5

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej

ul. Elekcyjna 21/23

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

ul. Redutowa 37

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317

ul. Deotymy 37

Szkoła Podstawowa nr 351

ul. Jana Olbrachta 48/56

Dzielnica Żoliborz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68

im. Artura Oppmana

ul. Or-Ota 5

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana

ul. Mścisławska 1

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy

ul. Przasnyska 18a

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego

ul. Braci załuskich 1