Rekrutacja
Kryteria rekrutacji PDF Drukuj Email

 

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:

    kryteria określone w art. 20c ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

    kryteria określone w uchwale nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. tzw. kryteria samorządowe.

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejnosci brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap) a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączajac do wniosku, określone nizej dokumenty. 
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzglednia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 20c ust 3

ustawy o systemie oświaty

kryteria ustawowe mają

jednakową wartość.

Na potrzeby systemu

informatycznego, każdemu

z tych kryteriów nadano

wartość 260 pkt.

2

Niepełnosprawność kandydata

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania

130

2

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

64

3

 Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

32

4

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w

urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

24

5

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku

szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało

edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub

równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej

100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów

oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę

w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                     100% kwoty, o której mowa w art. 5

                                     pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =____________________________________

                                      dochód na osobę w rodzinie dziecka

*100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114) zaktualizowanej w rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2012 poz. 959) - 574 zł.

 


 
 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa sie w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem śwaidomy odpowiedzialnosci karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

 1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się przyjęcie.

 2. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

 3. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 4. Zaświadczenie lakarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alegrii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

 5. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaśwaidczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 6. Zaśwaidczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym.

 7. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 8. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 9. Kopia karty uprawniającej do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem "Karta Warszawiaka" lub "Karta Młodego Warszawiaka" lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągnietego dochodu, lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

 10. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbę osób w rodzinie oraz wysokosci dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 11. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjecie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 

 


Kopię dokumentów wskazanych w punkcie 2 i 9 potwierdza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 


 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest nowym kryterium obowiązującym w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym
kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa
w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł
- kandydat uzyska 1 pkt;
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
Wzór:
                                                         574 zł
liczba punktów = _________________________________
                                dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

Zgodnie z art. 20c ust. 9-10 ustawy o systemie oświaty:

 

- przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
- pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Dochód – to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 


 
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych PDF Drukuj Email

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

Zasady ogólne
 • W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),
dzieci 6 letnie i 7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny. 
 • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się 
  o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 r. mogą ubiegać się 
  o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych 
  w harmonogramie.

 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2014/2015
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2012-2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację 
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 
  w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którym odroczono spełanie obowiązku szkolnego, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole, jeśli w roku szkolnym 2015/2016 przedszkole/szkoła będzie prowadziło oddziały dla dzieci 6-7 letnich. Jeśli przedszkole/szkoła nie organizuje oddziałów dla 6-7 latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go 
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 

 • Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

 • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku 
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 • Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
  o samotnym wychowywaniu dziecka,

 • O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
  do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:

 • przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane 
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 
ze względu na niepełnosprawność
 
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 
 • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:


  • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem 
   o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

   lub
  • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 
Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email

 

 
Rekrutacja dzieci do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Organizacja edukacji przedszkolnej w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
- publicznych przedszkolach samorządowych – prowadzonych przez m.st. Warszawę,
- publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty,
- niepublicznych przedszkolach,
- oddziałach przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
- oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty,
- oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych,
- innych formach wychowania przedszkolnego.
Edukacją w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie oraz dzieci, którym został odroczony obowiązek szkolny.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat. 
Wszystkie dzieci pięcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka. Za zapewnienie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym odpowiedzialny jest burmistrz dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz dzielnicy wskaże rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania, która przyjmie dziecko.
Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2011) biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka czteroletniego do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych

w harmonogramie.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2015/2016 dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do wszystkich przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapuskładania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie będą miały żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 
 
 
Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 PDF Drukuj Email


Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.


 od dnia

godz.

do dnia

godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

25 lutego

10.00

 

 

Udostępnienie  w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

27 lutego

 

6 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 9 marca

 

22 marca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

9 marca

 

23 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie 
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 

27 kwietnia

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. Możliwośc sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

27 kwietnia

13:00

5 maja

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

od 7 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Postepowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

8 czerwca

 16:00

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

8 czerwca

16:00

14 czerwca

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

8 czerwca

16:00

15 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie 
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

 

22 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

22 czerwca

13:00

24 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie potwierdzenia  woli zapisu dziecka 
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 25 czerwca

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławcze.

31 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.