PDF Drukuj Email


INFORMACJE DLA RODZICÓW


Prosimy o zapoznanie się z informacjami i regulacjami


obowiązującymi od 18 maja 2020r.Szanowni Rodzice/Opiekunowie,


w związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Warszawie od dnia 18 maja 2020r. Przedszkole nr 116 pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.

W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć.

Otwierając przedszkole mamy zagwarantować w pierwszej kolejności miejsca dla dzieci, których rodzice spełniają wymienione w ankiecie kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się

dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 116 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 36 miejsc. Wyłączona została 1 sala, biorąc pod uwagę wytyczne GIS otwieramy trzy grupy.

W związku z powyższym od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe. Jeśli do tego czasu GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam limit miejsc w Naszym przedszkolu.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji
o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 116 będzie czynne w godz. 7.00-17.00

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu.

Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 116 będzie czynne w godz. 7.00-17.00. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin pracy Przedszkola przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci, ponieważ grupy nie kontaktują się ze sobą.


Wioletta Jędrzejewska

Dyrektor Przedszkola nr 116


Oświadczenie PDF - do pobrania, wydruku i wypełnienia


Procedura regulująca pracę Przedszkola nr 116 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19


Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika lub dziecka w Przedszkolu nr 116


Zasady organizowania działań opiekuńczych w salach przedszkolnych oraz ogrodzie przedszkolnym w czasie trwania pandemii korona wirusa w Przedszkolu nr 116


Wytyczne MZ, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


Wytyczne epidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020